Våra tjänster

Mälaragent AB agerar ombud för redaren och befälhavaren vid fartygets anlöp till hamn. Vid hamnavlöp och klarering ska fartygsdeklaration, besättningslista, besättningsdeklaration, lastdeklaration, hälsodeklaration och proviantdeklaration upprättas. För fartyget ska mätningshandlingar och registreringshandlingar uppvisas. 

Mälaragent AB nomineras av fartygets ägare eller av tidsbefraktaren. Under tiden som fartyget ligger i hamn är agenten samordnare av lastnings- och lossningsoperationen. I det arbetet ingår att vidarebefordra beräknade ankomsttider, beställa lots, kajplats, lagerutrymmen, servicefolk och avlösande besättningsmedlemmar, reparationer, rengöringsfolk och mycket annat. 

Mälaragent AB:s uppgift är även att sammanställa hamnavräkningen genom att dokumentera hamnlöpet både vad gäller kostnader som tider. Denna sammanställning kallas för “statement of facts” och används även för liggetidsberäkningen som ska göras efter varje anlöp på de resebefraktningsvillkor som överenskommits.

Mälaragent AB är skyldig att också agera ombud även för myndigheters, hamnens och övriga leverantörers debitering och inkassering av avgifter som redaren ska betala.

Läs mer om Fartygsagenter hos Sveriges skeppsmäklare förening.